[1]
Nisa, H. and Firmansyah, D. 2023. ANALISIS AFIKSASI PADA LAGU TEPAT SAMPAI TUJUAN KARYA ENDAH N RHESA (2023). Jurnal Basataka (JBT). 6, 2 (Dec. 2023), 290–295. DOI:https://doi.org/10.36277/basataka.v6i2.276.