[1]
Yuliyanti, K. , Amaliyah, A. and Riansi, E.S. 2023. GANGGUAN BERBICARA JENIS PSIKOGENIK LATAH DALAM KUMPULAN VIDEO TIKTOK AKUN @TIRTACHAND KAJIAN PSIKOLINGUISTIK. Jurnal Basataka (JBT). 6, 2 (Dec. 2023), 449–457. DOI:https://doi.org/10.36277/basataka.v6i2.302.