(1)
Leksono, M. L.; Riyatno, R. KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA DALAM NASKAH DRAMA KUNJUNGAN NYONYA TUA KARYA FRIEDERICH DURRENMATT. basataka 2023, 6, 344-349.