Nisa, H., & Firmansyah, D. . (2023). ANALISIS AFIKSASI PADA LAGU TEPAT SAMPAI TUJUAN KARYA ENDAH N RHESA (2023). Jurnal Basataka (JBT), 6(2), 290–295. https://doi.org/10.36277/basataka.v6i2.276