Leksono, M. L., & Riyatno, R. (2023). KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA DALAM NASKAH DRAMA KUNJUNGAN NYONYA TUA KARYA FRIEDERICH DURRENMATT. Jurnal Basataka (JBT), 6(2), 344–349. https://doi.org/10.36277/basataka.v6i2.290