SARI, M. .; SAMOSIR, L. C. .; SETIAWAN, D. S. A. .; NABABAN, E. B. NILAI BUDAYA DAN SOSIAL DALAM KUMPULAN CERPEN DARI TIMUR KARYA ERNI ALADJAI EDISI MAKASSAR INTERNATIONAL WRITERS FESTIVAL 2017. Jurnal Basataka (JBT), [S. l.], v. 5, n. 2, p. 212–219, 2022. DOI: 10.36277/basataka.v5i2.179. Disponível em: http://jurnal.pbsi.uniba-bpn.ac.id/index.php/BASATAKA/article/view/179. Acesso em: 13 apr. 2024.