SIAHAAN, G. A.; NAWAWI. ANALISIS MAKNA IDIOMATIKAL DAN PERIBAHASA DALAM HIKAYAT KALILAH WA DIMNAH KARYA BAIDABA (KAJIAN SEMANTIK). Jurnal Basataka (JBT), [S. l.], v. 6, n. 2, p. 282–289, 2023. DOI: 10.36277/basataka.v6i2.272. Disponível em: http://jurnal.pbsi.uniba-bpn.ac.id/index.php/BASATAKA/article/view/272. Acesso em: 14 apr. 2024.