NISA, H.; FIRMANSYAH, D. . ANALISIS AFIKSASI PADA LAGU TEPAT SAMPAI TUJUAN KARYA ENDAH N RHESA (2023). Jurnal Basataka (JBT), [S. l.], v. 6, n. 2, p. 290–295, 2023. DOI: 10.36277/basataka.v6i2.276. Disponível em: http://jurnal.pbsi.uniba-bpn.ac.id/index.php/BASATAKA/article/view/276. Acesso em: 21 apr. 2024.