NINGSIH, W.; BARUS, G. H. .; HUTAHAEAN, S. P. .; ARIGA, H. P. S. . ANALISIS NILAI - NILAI PENDIDIKAN KARAKTER PADA NOVEL “RASA” KARYA TERE LIYE TERHADAP ERA SOCIETY 5.0 . Jurnal Basataka (JBT), [S. l.], v. 6, n. 2, p. 404–413, 2023. DOI: 10.36277/basataka.v6i2.312. Disponível em: http://jurnal.pbsi.uniba-bpn.ac.id/index.php/BASATAKA/article/view/312. Acesso em: 14 apr. 2024.