Nisa, Hoirun, and Dodi Firmansyah. 2023. “ANALISIS AFIKSASI PADA LAGU TEPAT SAMPAI TUJUAN KARYA ENDAH N RHESA (2023)”. Jurnal Basataka (JBT) 6 (2):290-95. https://doi.org/10.36277/basataka.v6i2.276.