Nisa, H. and Firmansyah, D. . (2023) “ANALISIS AFIKSASI PADA LAGU TEPAT SAMPAI TUJUAN KARYA ENDAH N RHESA (2023)”, Jurnal Basataka (JBT), 6(2), pp. 290–295. doi: 10.36277/basataka.v6i2.276.