Leksono, M. L. and Riyatno, R. (2023) “KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA DALAM NASKAH DRAMA KUNJUNGAN NYONYA TUA KARYA FRIEDERICH DURRENMATT”, Jurnal Basataka (JBT), 6(2), pp. 344–349. doi: 10.36277/basataka.v6i2.290.