Yuliyanti, K. ., Amaliyah, A. and Riansi, E. S. . (2023) “GANGGUAN BERBICARA JENIS PSIKOGENIK LATAH DALAM KUMPULAN VIDEO TIKTOK AKUN @TIRTACHAND KAJIAN PSIKOLINGUISTIK”, Jurnal Basataka (JBT), 6(2), pp. 449–457. doi: 10.36277/basataka.v6i2.302.