[1]
Tumangger, N., Harefa, F.P. , Sitorus, E.Y. , Ningsih, W. and Ariga, H.P.S. 2022. EKSPLORASI LEGENDA “AIR TERJUN SIMBILULU” KABUPATEN PAKPAK BHARAT SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA. Jurnal Basataka (JBT). 5, 2 (Dec. 2022), 184–190. DOI:https://doi.org/10.36277/basataka.v5i2.173.