[1]
Syahwardi, S.F., Zahra, F.R. , Nadofah, N. and Juansah, D.E. 2023. EUFEMISME DALAM NOVEL IYAN BUKAN ANAK TENGAH KARYA ARMARAHER. Jurnal Basataka (JBT). 6, 2 (Dec. 2023), 329–336. DOI:https://doi.org/10.36277/basataka.v6i2.288.