[1]
Dewi, N.E., rahayu, sri and Musdolifah, A. 2018. ONOMATOPE DALAM WEBTOON KOMIK KISAH USIL SI JUKI KECIL KARYA FAZA MEONK UNIVERSITAS BALIKPAPAN. Jurnal Basataka (JBT). 1, 2 (Dec. 2018), 47–51. DOI:https://doi.org/10.36277/basataka.v1i2.35.