Syahwardi, S. F., Zahra, F. R. ., Nadofah, N., & Juansah, D. E. . (2023). EUFEMISME DALAM NOVEL IYAN BUKAN ANAK TENGAH KARYA ARMARAHER. Jurnal Basataka (JBT), 6(2), 329–336. https://doi.org/10.36277/basataka.v6i2.288