Dewi, N. E., rahayu, sri, & Musdolifah, A. (2018). ONOMATOPE DALAM WEBTOON KOMIK KISAH USIL SI JUKI KECIL KARYA FAZA MEONK UNIVERSITAS BALIKPAPAN. Jurnal Basataka (JBT), 1(2), 47–51. https://doi.org/10.36277/basataka.v1i2.35