SYAHWARDI, S. F.; ZAHRA, F. R. .; NADOFAH, N.; JUANSAH, D. E. . EUFEMISME DALAM NOVEL IYAN BUKAN ANAK TENGAH KARYA ARMARAHER. Jurnal Basataka (JBT), [S. l.], v. 6, n. 2, p. 329–336, 2023. DOI: 10.36277/basataka.v6i2.288. Disponível em: https://jurnal.pbsi.uniba-bpn.ac.id/index.php/BASATAKA/article/view/288. Acesso em: 28 may. 2024.