DEWI, N. E.; RAHAYU, sri; MUSDOLIFAH, A. ONOMATOPE DALAM WEBTOON KOMIK KISAH USIL SI JUKI KECIL KARYA FAZA MEONK UNIVERSITAS BALIKPAPAN. Jurnal Basataka (JBT), [S. l.], v. 1, n. 2, p. 47–51, 2018. DOI: 10.36277/basataka.v1i2.35. Disponível em: https://jurnal.pbsi.uniba-bpn.ac.id/index.php/BASATAKA/article/view/35. Acesso em: 19 oct. 2021.