Dewi, Nur Elisa, sri rahayu, and Ari Musdolifah. 2018. “ONOMATOPE DALAM WEBTOON KOMIK KISAH USIL SI JUKI KECIL KARYA FAZA MEONK UNIVERSITAS BALIKPAPAN”. Jurnal Basataka (JBT) 1 (2):47-51. https://doi.org/10.36277/basataka.v1i2.35.