Syahwardi, S. F., Zahra, F. R. ., Nadofah, N. and Juansah, D. E. . (2023) “EUFEMISME DALAM NOVEL IYAN BUKAN ANAK TENGAH KARYA ARMARAHER”, Jurnal Basataka (JBT), 6(2), pp. 329–336. doi: 10.36277/basataka.v6i2.288.