Dewi, N. E., rahayu, sri and Musdolifah, A. (2018) “ONOMATOPE DALAM WEBTOON KOMIK KISAH USIL SI JUKI KECIL KARYA FAZA MEONK UNIVERSITAS BALIKPAPAN”, Jurnal Basataka (JBT), 1(2), pp. 47–51. doi: 10.36277/basataka.v1i2.35.