Syahwardi, S. F., F. R. . Zahra, N. Nadofah, and D. E. . Juansah. “EUFEMISME DALAM NOVEL IYAN BUKAN ANAK TENGAH KARYA ARMARAHER”. Jurnal Basataka (JBT), vol. 6, no. 2, Dec. 2023, pp. 329-36, doi:10.36277/basataka.v6i2.288.