Dewi, N. E., sri rahayu, and A. Musdolifah. “ONOMATOPE DALAM WEBTOON KOMIK KISAH USIL SI JUKI KECIL KARYA FAZA MEONK UNIVERSITAS BALIKPAPAN”. Jurnal Basataka (JBT), vol. 1, no. 2, Dec. 2018, pp. 47-51, doi:10.36277/basataka.v1i2.35.